Polityka prywatności RODO

 
Na podstawie  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Anna Sobolewska i Tadeusz Sobolewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ‘AKROPOL’ s.c. Biuro Obrotu Nieruchomościami Anna i Tadeusz Sobolewscy z siedzibą w Białymstoku, ul. Św. Rocha 10 lok. 112, REGON: 050579627, NIP: 542-242-02-24, telefon: 602 286 522, 696 007 370, e-mail: biuro@akropol.net.pl, wpisani do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerami: Anna Sobolewska – 60048 i Tadeusz Sobolewski – 20763
     
 2.  Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:
  1. wykonanie umowy pośrednictwa (Art. 6 ust. 1 lit.  b  RODO) – przechowywane przez okres obowiązywania umowy 
  2. w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - przechowywane do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych 
  3. w celu rozliczeń podatkowych (Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) - przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora 
  4. w celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO) - przechowywane do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej

 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być współpracownicy administratora, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu),  inni pośrednicy współpracujący (w tym w ramach systemu Galactica), notariusze, doradcy kredytowi, banki, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Urzędy, Elektrownia, Gazownia, Wodociągi i inne osoby (jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji umowy pośrednictwa)

 5. dane osobowe nie będą  przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

 6. ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych.